KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Tuesday, May 5, 2015

CROWDFUNDING / MÅNGA BÄCKAR SMÅ...

ENGLISH BELOW


GE ETT BIDRAG TILL KULVINDERS UTVECKLINGSRESA TILL SVERIGE
STÖD VÅRT FORTSATTA ARBETE MED FLICKORS SKOLGÅNG I BHEEL BASTI

Till Mahilas Vänner
och alla som följer vårt arbete i byn Bheel Basti i Indien.
Vår omistliga medarbetare, tolk och kulturella vägledare i Byn: Kulvinder K. Grewal skulle efter 8 perioders ihärdigt samverkande ha stor glädje av att besöka Sverige. Vi har beslutat att avbryta våra årliga besök som varat mellan fyra mån och nu senast 3 veckor.
Nu vill vi kunna bjuda in henne att besöka oss i Sverige och har just fått avslag på en ansökan om medel till detta från VG- regionen.
VAR OCH EN SOM INTRESSERAT SIG FÖR VÅRT ARBETE FÅR NU TILLFÄLLE ATT STÖDJA DEN FORTSATTA UTVECKLINGEN GENOM CROWDFUNDING eller MÅNGA BÄCKAR SMÅ...
Från ingångsidén, 2006, med broderade vattenbärerskor som visats och sålts i min utställning kring Vatten och Öken har arbetet utvecklats till
att bli alltmer socialt. 40 kvinnor deltar i den aktiva gruppen. De som nu får inkomst genom broderi är fr.a. änkorna, som har den allra tuffaste situationen. Broderierna säljs även i fortsättningen genom vår hemsida www.mahila.se samt
på marknader, utställningar och i samband med föredrag.
En broderiskola för 30 flickor har pågått under fem år vilket lett till att de förstår vitsen med och vill gå i skola. Genom att lära känna flickorna
blev vi varse deras skolsituation, ofta blev de tvungna att sluta efter 4-5 år, flickor behövs i hemmet. Bra skola kostar pengar! Nu stöder svenska vänner 24 flickors skolgång. Flickorna får numera oftast avsluta sina 12 år i skolan innan de blir bortgifta, tidigast vid 18 år, som är laglig ålder i Indien. 13 år var en vanlig giftasålder tidigare. Kulvinder sköter all administration kring skolflickorna, hon är en kvinnlig förebild för flickorna och stärker kvinnornas sammanhållning genom att stödja deras initiativ i byn.

Tre kvinnor får t.ex. ta ett micro-lån till små hemma-butiker, K administrerar. Medvetenheten om omvärlden har ökat genom vårt arbete. Kvinnornas grupp-ledare skall t.ex. i maj dra igång trädplantering på varje gård och längs infarten till byn. Preventivmedel förmedlas av gruppledarna till dem som vill ha. Se f.ö. våra slutsatser i bloggen: www.mahila-indianembroideries.blogspot.com eller www.mahila.se.
Kulvinder kommer att fortsätta arbetet i byn. Genom sin kloka och insiktsfulla vägledning och sitt engagemang har hon tillsammans med oss bidragit till det vi nu kan se av självtillit och kreativitet hos kvinnor och flickor. Vi kommer att fortsätta vara stödjande samtalspart.
Kulvinders besök i Sverige.
 • Det skulle ge henne större omvärlds-kunskap och ett vidare
  perspektiv på hennes eget arbete i byn.
 • Det skulle underlätta förståelse och kommunikation oss emellan.
 • Vi skulle få möjlighet och tid att bli tydligare för varandra.Hittills
  har detta endast kunnat ske under våra besök och i någon mån i brevväxlingar. En del oklarheter som har med kulturskillnader att göra skulle kunna överbryggas.
 • Med K:s besök i Sverige får vi lättare att samverka på distans eftersom hon då får en viss kunskap så att hon förstår mer av våra förutsättningar.
 • Hon kan få inspiration av besök på vårdcentraler,BVC,i skol-klasser, i textil workshop med broderi, färgning och design.
 • Hon skall få besöka hantverkskooperativ och textilateljéer.
 • Vi tänker besöka olika svenska föreningar och sammanhang för berätta om byarbetet, vilka svårigheter som möter. Med Kulvinder får de ett vänligt och distinkt indiskt ansikte som kan motivera till engagemang.
 • Kulvinder skulle tydliggöra för oss i Sverige situationen i sitt
  hemland avseende kultur, traditioner och kvinnors/ flickors liv och
  villkor.
 • Vi hoppas kunna vidga nätverket av mer aktivt intresserade för det
  arbete som Kulvinder nu kommer att bedriva på egen hand.
  Här får var och en som intresserat sig för vårt arbete tillfälle att ge ett bidrag för att detta arbete skall komma in i en ny och självständigare fas genom Kulvinders besök här i Sverige.
  Vill du hjälpa oss att hjälpa kvinnor och flickor i byn Bheel Basti till självförverkligande och ett bättre liv?

  Sätt då in en summa på vårt Bankgiro: 420-5431
  Vi är glada för varje bidrag, stort som litet! Skriv ”Kulvinders besök” i meddelandet + ditt namn+ e-post.
  INSAMLINGEN VARAR MAJ MÅNAD UT Sedan kommer vi att redogöra för resultatet i vår blogg.

  Var tionde som stöder detta projekt har chansen att vinna ett broderi Kostnadsberäkning
  Resor i Indien tor Jaisalmer-Delhi 1000
  Visumkostnader inkl. resa tor Delhi t ambassaden 1000
  Flygresor + kringkostnader Delhi-Göteborg ung. 6500
  Kost för Kulvinder 200x30 dagar 6000
  Resor i Sverige Bilresor 300 mil G 18.50 5500
  Kostnader i Göteborg logi, mat m.m 2000
  Helsingborg resa 2 pers. 2000 logi 2000 4000
  Tåg ToR Gbg-Stockholm 3 pers, Elsa, Britta, Kulvinder 3600
  4 dagar i Sthlm inkl.biljetter 4x2000 8000
  Oförutsedda kostnader 5000 ---------------------------------------------------------------------------Summa 42600
  Kulvinder kommer att bo hos oss i största utsträckning
NU GÖR VI ETT GEMENSAMT LYFT FÖR ATT GENOMFÖRA DENNA NYA FAS AV                UTVECKLINGEN I MAHILA AUR PANI EMBROIDERY CLUB

För styrelsen i Mahilas Vänner
Täcklebo den 5 maj 2015

Elsa Agélii

ENGLISH FOLLOWS-( as good as I can!) Here is Kulvinder in action with the small schoolgirls

PLEASE DONATE TO GIVE POSSIBILITY FOR KULVINDER'S DEVELOPMENT TRIP TO SWEDEN!
SUPPORT OUR CONTINUING WORK TO PROMOTE GIRL'S SCHOOLING IN BHEEL BASTI

To all our friends who follow our work in the village Bheel Basti in India

After 8 periods of intense co-working our dear friend, interpreter and cultural guide, Kulvinder would have great benefit of visiting us in Sweden. We have decided to quit our yearly work periods. Now we want to be able to invite her to visit us in Sweden. For this we need your support!

THIS IS AN OPPORTUNITY FOR EVERYBODY WHO HAS BEEN INTERESTED IN OUR WORK TO SUPPORT THE CONTINUING DEVELOPMENT THROUGH CROWDFUNDING!

From the start in 2006, whith embroidered watercarrying women figures,that are sold in my exhibitions and in other events this is now developped to be a social work of importance for all the women and girls in the group. 45 women are active in the group. Those who get income from embroideries are now the widows who are the most vulnerable in the society. The embroideries are continuously sold from our webshop www.mahila.se and in markets, exhibitions and different lectures.

An embroidery school for girls which has run for five years has resulted in the girls are now understanding the idea of going to school.When we understood the girl's school situation, they are often forced to quit school after 4-5 years, as they are needed for household work at home. A good school costs money! Now Swedish friends are supporting 24 girls schooling! And the girls are more often allowed to complete their studies all the 12 years.  In our beginning they were married at 13,now they are 18 years old when they get married away after finished school. Kulvinder manage all administration for the girl's schooling, she is a good model for the girls and she strengthens the solidarity between the women and supports their initiatives in the village. You may read about all this in our blog: www.mahila-indianembroideries.blogspot.com or www.mahila.se
Kulvinder will from now on continue the work in the village. No we think it will be of great value for her to come to Sweden to widen her experiences.
Kulvinder's visit to Sweden would give:
 • wider perspective on her own work in the village
 • better understanding and communication between us.
 • Possibility and time to get to know each others cultural manners.
 • Easier to co-work in distance, because she will get more understanding of our conditions.
 • Inspiration from visits to different social organizations, schools, textile workshops etc.
 • Contact and visit to different interested associations, where she can explain the situation for women and girls, culture and traditions in her own country.
 • We hope to widen the network of active interested individuals and organizations for the good of her future work.

Here is a possibility to support a very important work for the future for girls and women in a corner of the world.
We are happy for any amount big or small!
SWEDBANK IBAN:SE87 8000 0835 1900 3826 9999 SWIFT:SWEDSESS
Write: Kulvinder's visit+your name+ email.
The fund-raising will last until end of MAY. Then we will report the result in our blog.
Each ten person who give a contribution will have the chance to get an embroidery.
See the estimation of costs in the swedish text! The sum of costs for 4 weeks will be about 42000 Swedish Crowns =4268 €

NOW WE WILL TOGETHER PROMOTE A NEW FASE OF THE WORK IN MAHILA AUR PANI EMBROIDERY CLUB!

For the board of Friends of Mahila
Täcklebo the 5th of May 2015


Elsa Agélii

No comments: