KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, April 25, 2013

SKOLFLICKOR / SCHOOLGIRLS 3 NOW WITH ENGLISH TEXT


ATT KUNNA LÄSA, SKRIVA, RÄKNA är jätteviktigt det inser numera alla i byn. Flickorna som tidigare slutade skolan i förtid ångrar sig och får möjlighet att delta i en extrakurs hemma i byn.  
DE STÖRRE FLICKORNA, SOM FORTSÄTTER SKOLAN behöver ofta stöd när de kommer upp i femte-sjätte klass.Flickorna riskerar att få sluta familjerna har inte råd eller tycker de behövs i hemmet.
To be able to read,write and count is very important. All in the village are now aware of this. The girls that quit school too early are now regretting this. And they get possibility to take part in extra lessons at home in the village.
THE ELDER GIRLS THAT CONTINUE SCHOOL needs support when they come to fifth- sixth class.The familie´s economy is weak or they are needed in houshold work.


Familjerna har ofta många flickor.I väntan på att få en pojkbaby kommer många flickor till. Här är fyra systrar, LAXMI gifte sig för två år sedan och väntar nu sitt andra barn. DOLLY 16 år slutade skolan i förtid och vill gärna bli gift. NAINU 17 år tvangs sluta skolan efter tionde klassen, hon vill bli lärare i sanskrit och fick sin pappa att skjuta upp ett planerat bröllop förra året. "Jag ska bli lärare först, sen får vi se, sa Nainu" Nu läser hon hemma och tänker ta privatexamina.Vi försöker stötta henne.SUGNA 15 år fick plötsligt sluta strax före examensperioden, de hade inte pengar, men en av våra volontärer trädde in, så nu får hon fortsätta.Den minsta MEENA, inte med på bild får fortfarande fortsätta sin skola.

The families often prefer to get boys babies. Waiting for theese princes to come there may be many girls.
A heavy cost because of the expensive dowry-tradition, forbiddeb by law, but still in practice.
LAXMI, married since two years is waiting her second baby.DOLLY 16, finished school in advance and wants to marry.NAINU 17 was forced to quit school after her 19th exam, because of  beeing promised for marriage. She wants to become a teatcher in sanskrit and forced her father to postpone the marriage! "I will study first and then we will se" she says bravely.She study now at home and take private exams. SUGNA 15, had to quit school very suddenly just before the exam-period, because of the familie´s lack of money.
One of our volontaries is now helping her with schoolfees. The youngest. MEENA not in the picture, she will still continue her schooling


 MAMTA 14 går i femte klass, hon är Ajabis dotter och storasyster till Yashoda i första förberedande. Pappan dog för fyra år sedan, så Ajabi har en mycket svår situation. Hon gör monteringsarbete för oss och broderar 5 vattenbärerskor i månaden, för att få en liten fast inkomst.

Mamta is 14 years old, she is in 5th class. Ajabi´s daughter and elder sister to little Yashoda in first preparing class.Their father died four years ago, so Ajabi has a very difficult situation. She makes completing job on the embroideries, and now she gets 5 embroideries to do each month, this gives her a small continous income.
 Här är Mamta innan hon går till skolan och med sina bröder. En syster bor hos en farbrors familj.
Och efter skolan följer Mamta de två småflickorna hem från skolan.

Here is Mamta before going to school and together with her brothers. One sister stays with an uncle´s family. And after school Mamta follows the small girls back home.

MAYA, ANITA, SUGNA Dessa tre behöver vårt stöd för att få vara kvar i skolan
Maya, Anita, Sugna, These three girls need our support to continuate school.
WOW I got messages that they now have families that will guarantee their schooling!Maya höll på att få sluta skolan när hon var 12 år. Familjen hade inte råd.Då kom en svensk familj in och svarar för hennes skolning. Efter fyra eller fem år i den statliga skolan (som är gratis) fick hon flytta ner till tredje klass i den privata skola där hon nu går. Första året var hennes lärare översvallande: "Maya is brilliant" När vi kom på besök i år fick vi veta att:"Maya is lazy". hon är borta långa perioder och kommer efter med studierna, hon måste få extralektioner! Ord och inga visor. Inga nyanseringar eller försök att ta reda på varför Maya förändrats så. Detta är ganska typiskt för den auktoritära indiska skolan.

Maya was about to quit school when she was 12 years young.The family could not afford it. A Swedish family promised to guarantee her her schooling. After four or five years in general school
(which is for free in India) she had to go down to third class in the private school where she now studies. The first year her teacher was overwhelming: "Maya is brilliant"! When we visited school this year we got to know that: "Maya is lazy! She is not present for periods and she her studies are neglected. She must get extra lessons!" Strong words and no attempt to get to know why Maya has changed so much.This is rather typical for the Indian school system.

Vi hade ett samtal med Maya, som var väldigt bedrövad. Hon berättade att det var när hon hade sin mens som hon var hemma.- Hon hade inte ont, men hon var rädd! Rädd att det skulle synas! - De flesta använder bara tygtrasor som mensskydd, att köpa bindor skulle vara för dyrt. ( Detta blev starten för våra planer på att starta en verkstad för tillverkning av mensskydd.)
We met Maya at home. She was very distressed. She told us that she stayed at home during her "periods". She had no pain, but she was afraid that it could be visible! It´s common to use pieces of cloth as protection. To buy sanitary pads would be too expensive! (This became the start of our plans to create a workshop for produce of sanitary pads.) 


Här är vi hemma hos Maya , vi har med oss en massa bindor i en stor sidenpåse. Och så berättar vi för henne om den svenska familjen som vill hjälpa henne att slutföra sin skolgång. Hon får också veta vad hennes lärare sagt förra året. " Maya är BRILLIANT". Det flödar inte av beröm i indisk pedagogik,jag sa henne också att hon gör så spännande broderier, så Maya blev så glad. Och sa att hon hädanefter skulle göra sitt allra bästa, och så skall jag ge den där familjen ett broderi! Se detta påbörjade broderi, fritt och levande handlar det om den gången flickorna fick flyga drake.
Here we are at Maya´s home, we had bought a big silk bag with sanitary pads for her school days. And we tell her about the Swedish family that will help her to fulfil her schooling. She also get to know about her teacher´s remark, that she is BRILLIANT! It´s not an over flood of praise in Indian Pedagogy! I also told her that she really make very interesting embroideries. She became happy, and said that she will give an embroidery to that family. Look at this started embroidery! It tells about the day when the girls flied the kites.


ANITA, NAINU och DEVI, alla tre förklarade att de skulle passa bäst för att åka till träningen i att tillverka mensskydd, som vi planerar."Vi unga förstår mycket snabbare än kvinnorna" påstod de självmedvetet.
Nu hoppas jag denna träning skall bli av.5 personer skall åka till www.barefootcollege.tilonia i 15 dagar för att lära sig det arbetet se tidigare blog. ANITA,16 har 5 systrar, och nu diskuterar föräldrarna om hon och systern KAVITHA,17 skall behöva sluta sin skolgång p.g.a. bristande ekonomi. Här finns utrymme för våra stödjande svenska vänner att göra en insats.Vi har lovat att det skall ordna sig!
Anita, Nainu and Devi, these three girls declare that they would be the best to go to the planned training for producing sanitary pads that we plan in Tilonia. "We young understand much better and quicker than the adult women" they claimed with self confidence. Anita 16 has five sisters and now the parents discuss if they can afford to pay for her and Kavitha 17 years. And these last days we got to know that there are Swedish friends that will guarantee for their completed schooling! THANK YOU FRIENDS!KAVITHA t.h. och kompisen LAXMI 16, skall sätta igång ett grupparbete. Laxmi hör också till dem som riskerar att få sluta skolan. Hon drömmer om att bli polis, och har broderat sig själv i den kvinnliga polismunderingen.Väl studerade detaljer, upphottade färger.Och en romantisk ram!
KAVITHA and her friend LAXMI will start a group work. LAXMI also belongs to  those on risk to quit school.She is dreaming of becoming a Police. She has embroidered herself in the police dress.
With a romantic frame!

ATT VÅGA HA DRÖMMAR OM EN EGEN FRAMTID ÄR NÅGOT SOM VI UPPMUNTRAR.
NU HAR FLICKORNA BÖRJAT GÖRA SIG FANTASIER OM ETT EGET LIV. ETT VIKTIGT STEG MOT ATT SKAPA ETT BRA KVINNOLIV!
TO DARE TO EXPRESS DREAMS ABOUT A FUTURE IS SOMETHING THAT WE ENCOURAGE.
NOW THE GIRLS HAVE STARTED TOMAKE FANTASIES ABOUT A LIFE OF THEIR OWN.THIS IS AN IMPORTANT STEP TOWARDS CREATING A GOOD WOMAN LIFE.

ATT FÅ MÖJLIGHET TILL SKOLGÅNG ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SJÄLVFÖRTROENDET
EDUCATION IS FUNDAMENTAL FOR SELF CONFIDENCE

VI TACKAR ALLA VÄNNER SOM HITTILLS STÖDJER DESSA FLICKORS UTVECKLING
WE ARE GRATEFUL TO ALL FRIENDS FOR SUPPORTING THE DEVELOPMENT FOR THESE GIRLS!

ÅRSMÖTE I MAHILAS VÄNNER/ YEARLY MEETING WITH FRIENDS OF MAHILA


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN MAHILAS VÄNNER
Söndagen den 12 maj kl. 14 i Textiltrycket KKV-Bohuslän
Dagordning
§ 1 mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande sekreterare och två justerare för mötet
§ 3 Har mötet utlysts stadgeenligt?
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Verksamhetsberättelse
§ 6 Ekonomisk redovisning
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen?
§ 9 Val av ordförande för 2013
§ 10 Val av styrelsemedlemmar
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 12 Val av valberedning
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för år 2013
§ 15 Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
§ 17 Övriga frågor
a) anmälda i förväg om du inte kan komma
Skriv eller ring till Elsa elsa.agelii@telia.com
b) väckta under mötet. Idéer och förslag är mycket välkomna
Fikapaus, Vi hoppas att söndagskaféet är öppet, så vi kan köpa fika + goda kakor
där, annars ordnar vi det själva.
Samtal om det aktuella läget och idéer för fortsättning och framtid.

VARMT VÄLKOMNA SÖNDAG DEN 12 MAJ 

Verksamhetsberättelse kommer senare, men redan nu kan du läsa om vad som hänt
under året i vår blogg: www.mahila-indianembroideries.blogspot.com eller i
Brittas: www.brittareser.blogspot.com
En länk till den snart färdiga filmen58 min.Broderier för livet i bif.länk
Översättning och ljudsynkning återstår att göra och vi söker pengar till det.
Infoblad för utskrift bifogas också.
Meddela om du kommer med tåg till Dingle eller buss till Brygge, Sotenäs
Så ordnar vi hämtning. Det är möjligt att övernatta.
Om du kommer med bil ring för vägbeskrivning, Elsa:0523-54170; 0703-180972
Välkommen önskar styrelsen genom Elsa