KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, May 1, 2014

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN MAHILAS VÄNNER / YEARLY MEETING IN THE MAHILA FRIENDS ASSOCIATION
ÅRSMÖTE MAHILAS VÄNNER
3 MAJ 2014 PÅ KKV-BOHUSLÄN kl. 14

Dagordning
§ 1 mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande sekreterare och två justerare för mötet
§ 3 Har mötet utlysts stadgeenligt?
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Verksamhetsberättelse
§ 6 Ekonomisk redovisning
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen?
§ 9 Val av ordförande för 2014
§ 10 Val av styrelsemedlemmar
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 12 Val av valberedning
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för år 2015
§ 15 Plan för kommande verksamhetsår/ resonemang
§ 16 Diskussion om ändring av punkt 20 i Stadgarna:§ 20 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till kvinnornas organisation i byn (tex. SKSS) om detta är möjligt; annars till Tilonia Barefoot college, Kisanghar, Rajasthan – förslag att detta ändras.
§ 17 Övriga frågor
a) anmälda i förväg om du inte kan komma
Skriv eller ring till Elsa: elsa.agelii@telia.com
b) väckta under mötet. Idéer och förslag är mycket välkomna

ÖVRIGA FRÅGOR
Rapporter om kontakter,initiativ:
World Embroidery Day, global org.för broderi: All One Thread
Hemsidan, ny butiksansvarig övers. till engelska och tyska

Filmen: spridning, översättning på gång, hindi & english
skall vi satsa på övers. svenska;engelska ?

Spridning av kunskap om Mahila - alla kan delta i detta
                                   

Med tanke på resande hit har vi satt tiden till 13.30 - 15.30. Vi kommer att vara i KKV- B:s Konstnärernas Kollektivverkstads KAFÉ OLIVIA.
Buss går från Göteborg kl. 10.10, framme i Brygge, Sotenäs kl 12.10. Därifrån har du 10 min. promenad till KKV och möjlighet till lunch. Efter Årsmötet får vi en fikastund på kaféet, gärna i solen på verandan. Jag kommer att hämta vid bussen.

VARMT VÄLKOMNA
HÄLSAR STYRELSEN 


No comments: